Κυριακή 15 Αυγούστου 2010

Άρθρο: 17 κριτήρια αξιολόγησης

Το αρθρο αποτελεί απόσπασμα απο συνέντευξη του
ιστορικού Τέχνης και art dealer Αριστείδη
Μιχαλόπουλου, στην εφημερίδα Αξία (12.5.10):

Θ. Τσίγκος, λάδι σε μουσαμά, 30Χ24 c.m. (απο τη συλλογή www.artem.gr)


"Τα 17 κριτήρια αξιολόγησης και οι κλίμακες

Κάθε έργο που προτείνεται προς αγορά
μπορεί να αξιολογηθεί βάσει ενός πίνακα με
17 κριτήρια. Το άθροισμα της κλίμακας από το
1 έως το 5 κάθε κριτηρίου δίνει μια εικόνα
της αισθητικής και της εμπορικής αξίας
ενός έργου. O κ. Μιχαλόπουλος επισημαίνει
πως για να μπορέσει αυτός ο πίνακας να
λειτουργήσει ως εργαλείο, στην παρουσίαση
των κριτηρίων που τον απαρτίζουν θα γίνει
προσπάθεια να αποσαφηνιστεί κάθε δυνατή
αμφισημία και παρερμηνεία:

- Στο κριτήριο 13 θα επισημαίνεται ότι η
χαμηλή εμπορευσιμότητα ενός
συγκεκριμένου έργου δε σημαίνει ότι δεν
είναι άριστη αγορά για μια ιδιωτική
συλλογή.
- Στο κριτήριο 12 θα αποσαφηνίζεται ότι οι
χαμηλές τιμές δημοπράτησης ανάλογων έργων
του καλλιτέχνη δεν σημαίνουν ότι κάποια
στιγμή, στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, δεν θα
σημειώσουν άνοδο.
- Στο κριτήριο 15 θα εξηγείται ότι, αν οι
τιμές ενός καλλιτέχνη είναι σε πτώση, θα
πρέπει ο υποψήφιος αγοραστής να
υπολογίσει πότε θα μπορέσει να
μεταπωλήσει το συγκεκριμένο έργο, αν
επιθυμεί να κάνει κάτι τέτοιο στο μέλλον.
- Στο κριτήριο 17, στην περίπτωση που το έργο
προτείνεται σε δημοπρασία, θα πρέπει
κάποιος να φτιάξει έναν μικρό πίνακα με τα
ποσά που αντιστοιχούν σε μία διαβάθμιση
από το "πολύ υψηλή" (ανώτερη τιμή εκτίμησης)
έως το "πολύ χαμηλή" (αρχική τιμή εκτίμησης)."

Τα κριτήρια

"1. Θέμα

1 Ιδιαίτερο
2 Συμβατό
3 Ουδέτερο
4 Αγαπητό
5 Διαχρονικό

2. Σχεδιαστική αρτιότητα

1 Χαμηλή
2 Μέτρια
3 Ικανοποιητική
4 Υψηλή
5 Εξαιρετική

3. Συνθετική αρτιότητα

1 Μέτρια
2 Καλή
3 Ικανοποιητική
4 Πολύ καλή
5 Εξαιρετική

4. Χρωματική διαπραγμάτευση

1 Μέτρια
2 Καλή
3 Ικανοποιητική
4 Πολύ καλή
5 Εξαιρετική

5. Πρωτοτυπία σύνθεσης

1 Χαμηλή
2 Μέτρια
3 Μέτρια προς υψηλή
4 Σχετικά υψηλή
5 Υψηλή

6. Φυσική κατάσταση

1 Κακή (χρήζει συντήρησης)
2 Ικανοποιητική (ενδεχόμενη συντήρηση)
3 Καλή
4 Πολύ καλή
5 Εξαιρετική

7. Δημοτικότητα του ζωγράφου

1 Σχεδόν άγνωστος
2 Σχετικά γνωστός
3 Γνωστός
4 Εύκολα αναγνωρίσιμος μέσω των έργων του
5 Αναγνωρίσιμος από μεγάλη μερίδα κοινού

8. Αποδοχή του έργου του καλλιτέχνη από
κριτικούς

1 Μικρή
2 Σχετικά καλή
3 Καλή
4 Πολύ καλή
5 Ολοκληρωτική

9. Αποδοχή του έργου του καλλιτέχνη από
εμπόρους και αγοραστικό κοινό (όπως
συνάγεται από τις πωλήσεις στις ατομικές
εκθέσεις και στις δημοπρασίες)

1 Μικρή
2 Σχετικά καλή
3 Καλή
4 Πολύ καλή
5 Ολοκληρωτική

10. Περίοδος παραγωγής του έργου στη
δημιουργική πορεία του καλλιτέχνη

1 Εργο της αρχής (πρώιμο) ή του τέλους της
καριέρας του (όψιμο)
2 Χαρακτηριστικό έργο της πρώιμης ή της
όψιμης περιόδου
3 Δείγμα ολοκληρωμένης σειράς έργων
4 Καλό δείγμα ολοκληρωμένης σειράς έργων
5 Εργο στο απόγειο της καριέρας του

11. Εικαστική προσαρμογή στα ισχύοντα
καλλιτεχνικά πρότυπα

1 Εργο ιδιαίτερο, πρωτοποριακό,
δυσανάγνωστο
2 Εργο κοινού γούστου
3 Εργο συμβατό με την τρέχουσα αισθητική
4 Εργο εύκολα αποδεκτό από μερίδα κοινού
5 Εργο περιζήτητο

12. Τιμές δημοπράτησης ανάλογων έργων του

1 Αρκετά χαμηλές
2 Χαμηλές
3 Μεσαίες
4 Υψηλές
5 Πολύ υψηλές

13. Εμπορευσιμότητα

1 Χαμηλή
2 Μέτρια
3 Καλή
4 Υψηλή
5 Αμεση

14. Αριθμός έργων του σε κυκλοφορία (σε
δημοπρασίες και δευτερογενή αγορά)

1 Αρκετά υψηλός
2 Υψηλός
3 Μεσαίος
4 Σχετικά μικρός
5 Μικρός

15. Τάση τιμών των έργων του καλλιτέχνη

1 Σε πτώση
2 Στάσιμη
3 Σχετικά ανοδική
4 Ανοδική
5 Σε μεγάλη άνοδο

16. Εμπορικό ενδιαφέρον και για πώληση στο
εξωτερικό

1 Μικρό (ελληνοκεντρικό ή ιδιόμορφο που
μπορεί όμως να είναι άριστη αγορά για
συλλέκτη)
2 Σχετικά καλό (έργο συμβατό με κινήματα
του εξωτερικού)
3 Καλό (γνωστός σε χώρα ή χώρες όπου τυχόν
μαθήτευσε ή έζησε ο καλλιτέχνης)
4 Υψηλό (έχει εκθέσει στο εξωτερικό)
5 Πολύ υψηλό (έργα του δημοπρατούνται στο
εξωτερικό).

17. Προτεινόμενη τιμή (σε σύγκριση με
πωληθέντα έργα σε δημοπρασίες)

1 Πολύ υψηλή
2 Υψηλή
3 Σχετικά υψηλή
4 Χαμηλή
5 Πολύ χαμηλή"

Δεν υπάρχουν σχόλια: